Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Klachtenprocedure B-there

Inleiding:
Alle medewerkers van B-there doen hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met een zo goed mogelijke inzet. Menselijke vergissingen en fouten komen desondanks ook hier voor, al proberen wij die te voorkomen.
Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent over het contact met B-there. In deze procedure leest u wat u kunt doen met uw klacht. 

De klachtenprocedure die B-there hanteert, zorgt ervoor dat aan klachten op verantwoorde wijze aandacht besteed wordt. Het doel van de klachtenprocedure is dan ook, het zo mogelijk wegnemen van de oorzaak van de klacht en het voorkomen van (soortgelijke) klachten in de toekomst. Deze klachtenprocedure bevint zich in Nedap, zodat alle medewerkers hier bij kunnen. Mogelijk zal uw klacht kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van B-there.

Ideeën en klachten of complimenten:
B-there streeft naar goede zorgverlening. Het kan echter zijn dat u ergens niet helemaal tevreden over bent en suggesties heeft om de zorgverlening te verbeteren. Of misschien is u opgevallen wat voor verbetering in aanmerking komt. Laat het ons weten zodat er iets mee gedaan kan worden. Uiteraard staan wij ook open voor positieve ervaringen.

Wat is een klacht:
Een klacht is het kenbaar maken van onvrede, kritiek of ongenoegen in relatie tot de zorgverlening aan de cliënt. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben tot de begeleiding, de ruimte waarin u verbleef of op de bejegening door een medewerker.

Doelstellingen
:
De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:
Het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en opdrachtgevers tegen B-there binnen een redelijke termijn en op zorgvuldige wijze af te handelen;
Behoud en verbetering van de kwaliteit door middel van een professionele klachtenbehandeling;


Direct bespreken:
De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is wanneer u rechtstreeks spreekt met degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.
Mocht dit onverhoopt geen optie zijn, of niet het beoogde resultaat hebben, dan kunt u de volgende wegen bewandelen.

Wat te doen bij een klacht?

1. U bespreekt de klacht/onvrede met uw begeleider
Wij nodigen cliënten uit een klacht of ongenoegen direct te melden en te bespreken met de medewerker in kwestie. Een cliënt kan bijvoorbeeld het gedrag van een medewerker niet correct vinden of de 'klik' met de begeleider missen. Een ander voorbeeld is onvrede over de informatie die wordt verstrekt over de begeleiding. De kortste weg is om dit zelf te bespreken met de begeleider. Van onze mensen verwachten wij dat zij opmerkingen of klachten serieus nemen en proberen oplossingen te vinden. In de meeste gevallen zal een klacht in overleg opgelost kunnen worden. Als dit niet tot uw tevredenheid gebeurt, dan kunt u de klacht met de direct leidinggevende van de medewerker bespreken. Onze ervaring is dat het bespreken van onvrede of een klacht vaak helpt.

2. Klachtencommissie

Wanneer er geen oplossing wordt gevonden voor uw klacht of als het gesprek naar uw gevoel niet bevredigend is, kunt u ervoor kiezen om uw klacht officieel in te dienen bij de overkoepelende verenigingen waar B-there lid van is.
Hoewel wij aanraden eerst van bovenstaande mogelijkheden gebruik te maken, staat de gang naar de externe klachtencommissie op elke moment open.
Een klacht indienen tegen een zorgverlener is meestal niet eenvoudig. De website www.klachtenportaalzorg.nl biedt sinds kort een wegwijzer klachtrecht. Ook bevindt zich in Nedap een procedure vanuit solopartners op welke wijze de klacht ingediend moet worden. Deze wegwijzer is bedoeld voor iedereen met vragen, twijfels of klachten na contact met een zorgverlener. Ook als het gaat om een zorgverzekeraar of gemeente biedt de wegwijzer uitkomst. Cliënten kunnen middels deze website zich aanmelden en de klacht registreren. Bovendien stelt u ons als organisatie in staat om van uw klacht te leren en onze organisatie te verbeteren.

3. Contact opnemen met B-there
Helaas blijkt het voor een cliënt niet altijd mogelijk een klacht of ongenoegen in gesprek met de medewerker op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een medewerker de klacht niet deelt of de klacht niet kan oplossen. Ook komt het voor dat een cliënt de klacht liever niet bij de medewerker neerlegt of dat moeilijk vindt. Een klacht kan daarom ook rechtstreeks aan de directie voorgelegd worden.
U wendt zich tot B-there zelf. 
Alle klachten die bij B-there binnenkomen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk geregistreerd.

U kunt bellen, mailen, of schrijven naar:

B-there, t.a.v. directie 
Postbus 9028 6070AA Swalmen
Tel: 0475-202175
E-mail: info@b-there.eu 
website: www.b-there.eu 

4. Klachtenportaal ZORG
B-there is ingeschreven bij Klachtenportaal ZORG.
Bekijk hier ons inschrijfbewijs.